KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Şirket Politikaları

 

 1. Vizyon /Misyon
 2. Kurumsal Bilgiler
 3. Kalite Yönetimi

      4.   Sağlık/Güvenlik

      5.   Çevre

      6.   Ayrımcılık/Eşit Davranma İlkesi

      7.  Zorla Çalıştırma ve Disipliner Cezai Uygulamalar  Yasağı

      8.  Yolsuzlukla mücadele ve Etik Kuralları

      9.  Çocuk İstismarının Önlenmesi

 

  Ana Felsefe

 

 MİLENYUM METAL, kurulduğundan bu yana ana felsefe olarak;

 

 • Dünyanın her yerinde iş yapılabilecek yetkinlik ve esnekliğe sahip olacak şekilde örgütlenmeyi,
 • Uluslararası alanda başarılı projeler gerçekleştirmenin bir aracı olarak, farklı ulusların şirket ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı, iş ortaklıkları geliştirmeyi,
 • Uluslararası bilgi, deneyim, kültür, iş yapma becerisi, kaynak paylaşımı ve teknoloji kullanımı konusunda sahip olduğu değerleri, gelişme potansiyeli yüksek yeni pazarlarda yer alabilmek için kullanmayı,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön plana alan ve kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla, uzun süreli kalıcı ilişkiler kurmayı,
 • Her durumda, geçmiş deneyimleri neticesinde kazandığı ticari, güvenirliği ve prestij korumayı,
 • Hedeflerini gerçekleştirme yolunda teknolojinin sunduğu olanaklardan en üst düzeyde yararlanmayı ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi,
 • Her zaman çalışanlarını ve müşterilerini tatmin ve mutlu eden, geliştiren ve çözüm üreten bir kurum olma, ilkelerini benimsemiştir

 

 1. VİZYON/MİSYON

 

Milenyum Metal olarak;

 

VİZYONUMUZ

 

Metal sektöründe 7 yıl içinde 3 büyük firma arasında  yer almak ve bu saygınlığa ulaşıp , bunu geliştirir şekilde hizmet üretmektedir. Üretmek; yaşamı şekillendirmek ve geliştirmektir. Yaşam kalitesini yükselten bir artı değer üretmektir.

 

MİSYONUMUZ

 

.  Milenyum Metal vizyonuna uygun olarak sektörde kalıcılığı hedefleyen, mesleki sorumluluk taşıyan, mühendislik bilim dalına dayalı hizmet üreten çalışma  ve faaliyet birincil görevi kabul eder.

.   Milenyum Metal çalışanlarının ekonomik, mesleki, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir.

.   Milenyum Metal teknik konulardaki  gelişmeleri takip etme  için gerekli çalışmaları yapar ve bu faaliyetleri nedeni ile; kamu ve özele kuruluşlar nezninde girişimlerde bulunur, bunlarla iş birliği yapar.

.   Milenyum Metal belirli bir insan gücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji desteği ile üretim sürecine dönüştüren  bir Metal sanayicisidir.

.   Milenyum Metal’in hedefi Ülkemizde vergi ödeyen, istihdam yaratan, yatırımları ekonomiye kazandıran, ciddi organizasyon, makine parkı ve finansman yapısına sahip bir kurum yapısını kazanmaktır.

 

 1. KURUMSAL BİLGİLER

 

Milenyum Metal  Dış Ticaret  ve Sanayi Ltd Şti. 2003 yılından  bu  yana Kayseri Serbest Bölge de ütü masası, çamaşır kurutmalığı, kasalık başta olmak üzere metal ev ve bahçe  gereçleri üretimine devam etmektedir. 2006 yılı başına kadar 1.800 metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdüren şirketimiz müşterilerimizin artan talepleri doğrultusunda 2006 yılı başından 20.000 metrekare açık, 5.000 metrekare kapalı alana sahip yeni fabrika binasında devam etmektedir.

 

Kuruluşundan itibaren sürekli ilerlemeyi prensip haline getiren firmamız 2005 yılı Mart ayında ISO 9001:2000 Sertifikasını ,2007 yılı ocak ayında TÜV/GS ürün güvenliği sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

 

Üretimimizin tamamını yurt dışında 30’un üzerinde ülkeye ihraç etmekteyiz. Kara ve Demir Yolu ile Kayseri den deniz yolu ile ise en yakın liman olan 320 km. uzaklıktaki Mersin limanından sevkiyat yapılabilmektedir. Firmamız kaliteli ve hızlı sevkiyatı sayesinde Uzakdoğu firmalarına karşı alternatif bir çözüm sunmaktadır. Yüksek  üretim kapasitemiz sayesinde Avrupa‘daki  partnerlerimize  program dahilinde 7 gün içinde teslimat yapabilmekteyiz.

 

 1. KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 Milenyum Metal Dış Tic. Ve San. Ltd .Şti. olarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak üzere piyasaya ucuz, güvenli ve standartlara uygun ürünler sunmak temel hedefimizdir.

 

     Bu hedefler doğrultusunda, firmamızı tüm çalışanların katılımı ile yaşayan bir kalite sistemine sahip, kendini sürekli yenileyen dünya şirketi haline getirmek.

 

 1. SAĞLIK/GÜVENLİK

 

      Sosyal sorumlulukların bir şirket olarak Milenyum Metal, çalışanlarının işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli ortamları hazırlar. Bu amaçla işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına özel bir önem veren Milenyum Metal ,çalışan tüm Milenyum Metal ve taşeron personeline en üst düzeyde işçi sağlığı ve güvenliği sağlayacak organizasyonel ve teknik politikalarını geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

 

     Milenyum Metal sağlık ve güvenlik politikası, bu konudaki uluslararası geçerliliği olan kuralların yanı sıra, bulunduğu ülkenin ilgili kanun ve yönetmeliklerine de uymayı öngörmektedir.

 

     Sağlık ve Güvenlik kuralları tüm çalışanlara bildirilmekte ve uygulamalar denetlenmektedir. Sağlık ve güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve kuralların yerleşmesi amacıyla eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

 

    Üretim saatleri içinde, çalışanların mücevherat/ ziynet eşyası takması ve kullanması iş ve işçi sağlığı, güvenliği açısından yasaklanmıştır. İşe başlamadan tüm mücevherler, evlilik yüzüğü ve saatler de dahil çıkarılmalıdır.

 

5.ÇEVRE

 

      Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak, çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkan çevre kirliliği konusunda son derece duyarlı olan  Milenyum Metal;

 

 • Çevrenin iyileştirilmesi ve korunması ilkesi ile davranır.
 • İş yaptığı ülkelerin çevre ile ilgili yasa ve uygulamalarına uyar.
 • Çevrenin ve doğanın zarar görmesine neden olacak her türlü eylemden kaçınır ve müşterilerini, tedarikçilerini, çalışanlarını ve ilişki içinde olduğu iş ortaklarını bu doğrultuda yönlendirir.
 • Daha estetik, temiz ve yaşanır bir çevre için kullandığı malzeme ve teknoloji seçiminde özen gösterir.
 • Müşterilerini ve iş ortaklarını çevre ile barışık ürün kullanmaya ikna eder.
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi konusundaki sosyal etkinliklere katkıda bulunur.
 • Çevreye zarar verecek faaliyetleri önceden tespit etmeye ve önlem almaya çalışır.

 

 1. AYRIMCILIK/EŞİT DAVRANMA İLKESİ

 

   İş ilişkilerinde ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılmaz.

 

   İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye,  belirsiz çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz .

 

    İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet ve gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

 

    Aynı ve ya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz .

    İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

 

    İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. Maddesi hükümleri saklıdır.

 

   20. Madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığı için ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekte yükümlü olur.

 

    7. ZORLA ÇALIŞTIRMA VE DİSİPLİNER CEZAİ UYGULAMALAR YASAĞI

Temel insan haklarına aykırı olduğu için, iş akdinin başlangıcında depozit alma, şahsi kimlik belgelerine el koyma ve benzeri uygulamalar, zorla çalıştırmanın tüm şekilleri yasaktır. Ayrıca hükümlü işçiliği de bu açıdan yasaktır. Fiili müdahale, yani dayak, zihinsel veya fiziksel baskı ve sözlü hakaret kesinlikle yasaktır.

 

     8.YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ETİK KURALLARI

İş ortakları ,çalışanlar , tedarikçiler hiçbir biçimde yozlaşma, rüşvet ve zimmete geçirme fiillerini işlemez veya işlenmesine müsamaha göstermez. Para, değerli nesne veya ayrıcalıklı davranışları da içeren rüşvetler veya usule aykırı ya da uygunsuz avantaj elde etmeyi sağlayan diğer araçlar teklif veya kabul edilemez. İş ortakları ve tedarikçiler, Milenyum Metal çalışanlarına hediye veya ilişkiye girmek sonucunda ortaya çıkacak başka çeşit diğer kişisel faydalar teklif edemez.

Gizlilik ve fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilir. Gizli bilgiler korunur ve sadece gerekli biçimlerde kullanır ve tüm çalışanlar, müşteriler ile iş ortaklarının gizlilik ve geçerli fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlarlar.

 

    9.ÇOCUKLARIN KORUNMASI , ÇOCUK  İŞÇİ VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİ

Aşağıda belirtilenler Milenyum Metalin çocukların korunması, istismarının önlenmesinde temel kabulleridir.

Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.

Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işte çalışmaya  zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir Çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır.

Milenyum Metalde çocuk işçi çalıştırılmaz. Çalışma başvurusunda bulunanlardan kimlik bilgisini sunması istenir. Güvenlik görevlileri çalışanların ve iş müracaatı için gelenlerin kimliklerini kontrol etmekle yükümlüdür.16 yaşından küçük olanların işletme içine girmelerine müsaade edilmez.

Buna rağmen içeriye girmiş olan bir çocuk görülürse önce İnsan kaynakları bölümüne alınarak içeriye nasıl girdiği kendisine sorulur ve bu yönde işletme zaafı varsa hemen giderilme yoluna gidilir. İnsan Kaynaklarında görüşme yapılan çocuk güvenli transportu sağlanarak evine götürülür.

 

 

 

 

                                                               

Milenyum Metal  Tedarikçi  Davranış İlkeleri

Milenyum Metal in Tedarikçi Davranış İlkeleri (“İlkeler”), tedarikçilerimiz için kurumsal sorumluluk gereksinimlerimizi tanımlar.

Milenyum Metal  ile çalışmanın bir koşulu olarak, iş uygulamalarını sorumlulukla yapmalarını sağlamak için Tedarikçilerin ve onların sonraki-aşama tedarikçilerinin bu gereksinimleri kabul etmelerini ve uygulamalarını bekliyoruz. Milenyum Metal  bu gereksinimlere uygunluğu değerlendirecek ve ortaklık seçimi yaparken Tedarikçilerin bu gereksinimleri karşılamak için kaydettikleri ilerleme ile süregelen performanslarını dikkate alacaktır.

İlkelerde ana hatlarıyla belirtilen işgücü, çevre, sağlık ve güvenlik ile etik gereksinimleri, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi tarafından ortaya koyulan görüş ve dile uygundur.

 İşgücü

Tedarikçiler, çalışanlarının insan haklarını muhafaza etmek ve onlara uluslararası toplum tarafından anlaşıldığı şekilde itibar ve saygı ile davranmakla yükümlüdürler. Bu;  geçici, göçmen, öğrenci, kontratlı, direkt çalışanlar ve başka herhangi bir tipteki çalışanlar dahil olmak üzere tüm işgörenler için geçerlidir.

Ayırım Gözetmeme : Tedarikçiler, terfiler, ödüller ve eğitime erişim gibi işe alım ve istihdam uygulamalarında ırk, renk, yaş, cinsiyet, cinsel eğilim, etnik köken, maluliyet, din, siyasi eğilim, sendika üyeliği veya medeni hale dayanan ayrımcılık gözetemezler. Ek olarak, işgörenler veya potansiyel işgörenler, ayrımcı bir şekilde kullanılabilecek tıbbi/gebelik testlerine tabi tutulmamalıdırlar. Engelli çalışanlara, iş fonksiyonlarını yerine getirmeleri için ihtiyaç duyulan makul iş düzenlemeleri sağlanacaktır.

Adil Muamele : Tedarikçiler, taciz olmayan bir iş yeri oluşturan ve sunan bir sürece sahip olacaklardır. Tedarikçiler, çalışanları tehdit edemez veya cinsel taciz, cinsel istismar, fiziksel ceza, manevi baskı, fiziksel tehdit, sözlü taciz veya şirketin sağladığı tesislere giriş ve çıkışlarla ilgili mantıksız kısıtlamalar getirmeyi de içeren, kaba veya insanlık dışı muameleye tabi tutamazlar.

Çocuk İşçilerin Önlenmesi : Çocuk işçiler, üretimin hiçbir aşamasında kullanılamazlar. Tedarikçiler, faaliyet gösterdikleri ülkelerin tüm istihdam yasaları ve mevzuatlarına uymanın yanı sıra tüm fabrikalarda, belgelendirme ve yaş doğrulama yöntemleri ve kayıtlarını muhafaza eder ve güncel tutarlar.

Serbest İstihdam Hakkı : Tedarikçi, hiçbir formdaki zorla, borç karşılığı veya çıraklık ya da istem dışı mahkum işgücünü kullanamaz. Tüm işler gönüllü yapılacaktır ve işgörenler makul ihbar süresi şartıyla ayrılmakta özgürdürler. İşgörenler, istihdam etme koşulu olarak resmi kimlik, pasaport veya çalışma izinlerini tedarikçilere veya işgücü acentasına teslim etmek zorunda bırakılamazlar.

Çalışma saatleri  : Tedarikçiler, maksimum fazla mesaiyle ilgili yasaları da içeren günlük ve haftalık çalışma saatleriyle ilgili yerel yasalara uyarlar. Her pozisyon için iş tanımı ve sorumluluklara dayanan yeterli tazminat ve izin de sağlanır. İşgörenlerin yedi günlük bir haftada en az bir gün izinli olmalarına müsaade edilir.

Maaşlar ve Faydalar : İşçilere ödenen tazminat, asgari ücret, fazla mesai ve yasal olarak zorunlu faydalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki tüm maaş yasalarına uymak zorundadır. Yerel yasalara uygun olarak, işgörenler fazla mesai için normal saatlik ücretlerden daha yüksek ödeme oranları ile tazmin edilir. Maaşlardan disiplin cezası olarak kesinti yapılmasına izin verilemez. İşgörenler yapılan ödemelerin esasları, maaş makbuzu veya benzer bir belge ile zamanlı  sağlanır.

Örgütlenme Özgürlüğü : Tedarikçiler, yerel yasalara uygun olarak, çalışanların özgürce örgütlenme, işçi sendikalarına katılıp katılmama, temsilci arama, işçi kurullarına katılma haklarına saygı gösterirler. Çalışanlar, çalışma koşullarıyla ilgili olarak, misilleme, gözdağı verme veya taciz korkusu olmadan yönetimle açıkça iletişim kurabilirler.

Sağlık ve Güvenlik  

Tedarikçiler, iş süreçleri için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdürler.

 İş Güvenliği : Tedarikçiler, çalışanlarını işyerindeki her türlü kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlike ve fiziksel olarak zorlayıcı görevden korumanın yanı sıra, çalışanları tarafından kullanılan her türlü altyapıyla ilgili risklerden de korur. Tedarikçiler, iş yerinde sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak için uygun ve güvenli çalışma yöntemleri, koruyucu bakım ve gerekli teknik koruyucu önlemleri sağlarlar. Tehlikeler bu yollarla yeterince kontrol edilemediğinde, tedarikçiler çalışanlara uygun kişisel koruyucu teçhizatları sağlarlar.

Acil Durumlara Hazırlıklı Olma ve Acil Durum Sistemleri : Tedarikçiler, iş kazaları ile hastalıklarını izlemek ve raporlamak için acil durum prosedürleri ve sistemleri kurar ve uygularlar. Bunlardan bazıları: acil durum raporlama, çalışan uyarı ve tahliye prosedürleri, işgören eğitimi ve tatbikatlar, uygun yangın algılama ve söndürme teçhizatı, uygun çıkış imkanları ve iyileştirme planları.

 İş Kazaları ve Hastalıkları : İş kazaları ile hastalıklarını önlemek, yönetmek, izlemek ve raporlamak için sayılan koşullar da dahil olmak üzere prosedürler ve sistemler mevcut bulunur:

 a) çalışan raporlarını teşvik etmek; b) yaralanma ve hastalık vakalarını sınıflandırmak ve kaydetmek; c) gerekli tıbbi tedaviyi sağlamak; d) vakaları araştırmak ve sebeplerini ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyetlerde bulunmak ve e) çalışanların işe dönmelerini kolaylaştırmak.

Fiziksel Olarak Zorlu İş :  Manuel malzeme nakliyesi ve ağır veya tekrarlayıcı kaldırma, uzun süre ayakta kalma ve yüksek oranda tekrarlayıcı veya güç gerektiren montaj görevlerini de içeren, çalışanların maruz kaldıkları fiziksel olarak zorlu görevlerin getirdiği tehlikeler belirlenir, değerlendirilir ve kontrol edilir. Tekrarlayan tehlikeleri azaltmak için uygun makinelerin kullanımı da teşvik edilir.

Sağlığı Koruma, Gıda ve Barınma:  İşçilere erişime hazır temiz tuvalet tesisleri, içme suyu ve hijyenik gıda hazırlama, saklama ve yeme tesisleri sağlanır

Çevresel

Tedarikçilerin çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeleri ve halkın sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla yürürlükteki tüm çevre yasalarına uygun davranmaları beklenir.

Çevre Kirliliğini Önleme ve Atık Azaltımı : Su ve enerjiyi de içeren her türlü atık azaltılır, kaynağında ortadan kaldırılır veya üretimi, bakımı ve tesis süreçlerini değiştirmek, malzeme ikamesi, koruma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım materyallerini toplamak gibi uygulamalar tatbik edilir.

Tehlikeli Maddeler: Çevreye salındıklarında tehlike arz eden kimyasal ve diğer maddeler belirlenir ve güvenli nakliye, taşıma, depolama, kullanım, geri dönüşüm veya tekrar kullanım ve bertaraf edilmelerini sağlamak için idare edilir.

Atık Su ve Katı Atıklar : Faaliyetler, endüstriyel süreçler ve temizlik tesislerinde ortaya çıkan atık su ve katı atıklar, tahliye veya imha etme öncesinde gerektiği gibi karakterize edilir, izlenir, kontrol edilir ve işlenir

Hava Emisyonları :Faaliyetlerden ortaya çıkan uçucu organik kimyasal, aerosol, aşındırıcı, partikül, ozon tabakasına zarar veren kimyasal ve yanma sonucu ortaya çıkan yan ürünler, tahliye edilmeden önce gerektiği gibi karakterize edilir, izlenir, kontrol edilir ve işlenir

Çevre İzinleri ve Mevzuata Uygunluk : Tedarikçiler, gereken tüm mevcut çevre izinleri ve tescillerini almak ve elinde bulundurmak ve bu izinlerin işlem ve raporlama gereksinimlerine uymak zorundadır.

 

Etik Kuralları ve Dürüstlük  

Tedarikçiler ve onların sonraki-aşama tedarikçileri, işlerini etik biçimde yönetmek ve dürüst davranmakla yükümlüdürler.

Ticari Dürüstlük : Tedarikçiler hiçbir biçimde yozlaşma, rüşvet ve zimmete geçirme fiillerini işlemez veya işlenmesine müsamaha göstermez. Para, değerli nesne veya ayrıcalıklı davranışları da içeren rüşvetler veya usule aykırı ya da uygunsuz avantaj elde etmeyi sağlayan diğer araçlar teklif veya kabul edilemez. Tedarikçiler, Milenyum Metal çalışanlarına hediye veya tedarikçilerle ilişkiye girmek sonucunda ortaya çıkacak başka çeşit diğer kişisel faydalar teklif edemez.

 Gizlilik ve Fikri Mülkiyet : Gizlilik ve fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilir. Tedarikçiler, gizli bilgileri korur ve sadece gerekli biçimlerde kullanır ve tüm çalışanlar, müşteriler ile iş ortaklarının gizlilik ve geçerli fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlarlar.

Adil Ticaret ve Rekabet :  Tedarikçiler, tüm yasa ve mevzuatları da içeren bütün adil ticaret, reklam ve rekabet standartlarına uyarlar. Müşteri bilgilerini korumak için gereken uygun yöntemler kullanılabilir olmalıdır.

 

Yönetim Sistemi

Hukuki ve Mevzuat Gereksinimler : Tedarikçiler yürürlükteki tüm kalite, sağlık, güvenlik ve çevre mevzuatlarına uymak zorundadırlar. Tüm gerekli izinler, lisanslar ve tesciller alınarak muhafaza edilir ve güncel tutulur. Tedarikçiler operasyonel ve raporlama gereksinimlerini yerine getirmek zorundadırlar.

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi : Tedarikçiler operasyonlarıyla bağlantılı çevre, sağlık, güvenlik, işgücü uygulaması ve etik risklerini tanımlamak amacıyla bir süreç sunmakla yükümlüdürler. Her bir riskin göreceli öneminin saptanması ve tanımlanan risklerin kontrolü ile düzenleyicilere uygunluğunu sağlamak için uygun prosedür ve fiziksel kontrollerin uygulanması.

Taahhüt ve Sorumluluk : Tedarikçiler, uygun kaynakları tahsis ederek beklentileri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sürekli İyileştirme : Tedarikçiler gerekli kılınan işgücü, sağlık ve çevre standartlarına uymaya yardımcı olacak uygun önlemleri uygulayarak sürdürülebilir performanslarını sürekli olarak iyileştirmeleri beklenir.

Denetimler ve Değerlendirmeler: Tedarikçiler, hukuki ve mevzuata ilişkin gereksinimler, İlkelerin içeriği ve sosyal ve çevresel sorumlulukla ilgili diğer sözleşme gereksinimlerine uyduklarından emin olmak için periyodik olarak öz-değerlendirmelere katılacaklardır.

 Düzeltici Eylem Süreci  : Tedarikçiler, Milenyum Metal değerlendirmeleri, teftişleri, soruşturma ve incelemeleri ile belirlenen eksikliklerin vakitlice düzeltilmesi için bir sürece sahip olacaklardır.

Belgelendirme ve Kayıtlar : Tedarikçiler, mevzuata uygunluk ve İlkelere uyumu sağlayacak belge ve kayıtları oluşturmak ve muhafaza etmek amacıyla, mahremiyeti korumak için uygun gizlilik ile süregelen bir süreç sahibi olacaklardır.

Tedarikçi Sorumluluğu : Tedarikçiler, sonraki-aşama tedarikçilerine gereksinimlerini bildirecek bir sürece sahip olacak ve onların yürürlükteki tüm yasa ve mevzuatlara uygunluklarını takip edeceklerdir.

 

 

 

Milenyum Metal Yolsuzlukla Mücadele Politikası

 

Tanım

 

Yolsuzluk ; doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin , yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara veya kurallara  uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

Değişen ticari koşullar ve daha da önemlisi yolsuzluk olgusunun değişkenliği karşısında oluşturulan politika ve program sürekli gözden geçirilir.

 

Tahahhüt

 

Milenyum Metal de yolsuzluğa “sıfır tolerans” taahhüdümüzdür. Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık  ve dürüstlük  şirket değerlerinin bir parçasıdır. Yolsuzlukların büyüklük ve şekil  olarak her türlüsüne karşı mücadele edilecektir.

Şirketin üst düzey yöneticilerinin de yolsuzluk konusunda soruşturulması her zaman mümkündür.

 

Risk Değerlendirmesi

 

Risk değerlendirmesi, yolsuzlukla mücadele programımızın  başlangıç noktasıdır.

Yolsuzluğun sonuçları aşağıdaki gibidir.

 

Yasal riskler: Para cezası, tazminat, hapis cezası gibi yargı makamları tarafından yaptırımlar uygulanabilir.

Ticari ve operasyonel riskler: Ticari ve finansman şartlarını zorlaştırma gibi şirketin günlük işleri aleyhine dezavantaj yaratan engeller getirilebilir.

İtibara ilişkin riskler: Şirketin isminin yolsuzlukla anılması sebebiyle, müşteri kaybı veya çalışanların motivasyonunun düşmesi gibi tamir edilmesi güç zararlarla karşılaşmak olasıdır

 

Riskten ve belirsizlikten kaçınmak Milenyum Metal de temel şirket hedefidir.

 

Planlama

 

Yasalara uygunluk: Milenyum Metal  tüm ticari ilişkilerinde yasalara uygun biçimde hareket eder.

Paydaşların katılımı: Milenyum Metal ; çalışanlar, iş ortakları, tedarikçiler, denetçiler gibi şirketin tüm paydaşlarını  bu konuda bilgilendirir.

Ortak sorumluluk İçeriğindeki politika ve prosedürlerin bağlayıcılığı  tüm çalışanlar ve  her seviyedeki yöneticiler için eşit derecededir,

Erişilebilirlik: Konu ile ilgili  belgelere talep edildiğinde  kolayca erişilir.

Anlaşılırlık: Konuya  ilişkin dokümanlar kolayca okunabilir ve anlaşılabilir açıklıktadır.

Güven Odaklı Yaklaşım: Dürüst ve etik , çalışanlar için güven ve  yol gösterici olmayı hedefler.

Uygulanabilirlik: Programın sadece şirket çalışanlarına değil; fakat şirketin beraber iş yaptığı tüm üçüncü kişilere uygulanabilir.

Devamlılık: Tek seferlik bir faaliyet değildir. Gereken durumlarda düzeltme, değişiklik ve geliştirmeler yapılır.

Kaynaklar: Üst yönetimce belirlenir ; mali kaynakların ve personelin optimum bir seviyede olmasına dikkat edilir.

 

Uygulama

 

İş goruşmesi yapılırken şirketin yolsuzlukla mucadele programının şirket değerlerinin bir parcası olarak vurgulanır. Oryantasyon surecinde yeni çalışanla konu  detaylı olarak paylaşılır. Çalışma süresince de konu tekrarlanır.

 

 

 

 

İzleme

 

Yoneticilerin, calışanların ve iş ortaklarının programa uygun olarak hareket etmesini izleme gorevi yonetim kurulu; politika ve prosedurlerin gunluk iş sureclerinde uygulanmasının izlenmesinden ise Genel Müdür  /Yardımcısı (BSCI Görevlisi veya Etik Yöneticisi görevlendirilebilir) sorumludur ve periyodik olarak (yılda bir) yönetim kuruluna rapor verir.

 

Başarılı bir değerlendirme için üç temel kriter ele alınır.

Etki: Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri programın amaçlarına ne kadar katkısı,

Verimlilik: Yasal, ticari ve itibari riskler azaltılırken programın uygulanma maliyetlerinin   asgari düzeyde tutulabilmesi,

Sürdürülebilirlik: Programın sonuçlarının  sürekliliği  ve uzun vadede  olumlu etki yaratması.

 

Raporlama

 

Raporlama tamamlanması sonrası talep edilenlere  açıklanır.

 

 

Yolsuzlukla Mücadelede Dikkat Edilen Noktalar

 

Çıkar Çatışması :  Milenyum Metalde   bir şirket çalışanı veya bir yönetici ,  ticari ilişkilerinin olduğu bir başka kurum, firmada  veya çıkar çatışması riski bulunan her hangi bir kuruluşta  aynı zamanda görev  alamaz.

Siyasi Bağış : Milenyum Metal tarafından herhangi bir siyasi parti ve bağlantılı kuruma bağış yapılmaz ; böyle bir şeye karar verilmesi halinde ise bu  miktar bir yıl içerisinde kanuni değer olan (Siyasi partiler kanunu /2014 / 66. Madde) 32.240,11 TL yi geçemez , çalışanların bağış yapılan kurumla çıkar çatışması incelenir, onaylama için prosedür oluşturulur, verilen miktar  kayıtlanır, bağış izlenir ve kamuoyuna bilgi verilir.

Hayır Kurumlarına Yapılan Bağış ve Sponsorluklar : Milenyum Metalce  yapılacak bağışlar ve sponsorlukta ;   ödemelerin şahsi bir hesaba yatırılmasına izin verilmez, çalışanların ve iş ortaklarının potansiyel faydalanıcılar ile ilişkileri değerlendirilir , onay prosedürü oluşturulur , kayıtlanır , izlenir ve kamuoyuna bilgi verilir.

Kolaylaştırma ödemeleri : Kolaylaştırma ödemeleri kesinlikle rüşvet sınıfındadır ve şirketimizin yolsuzlukla mücadele politikası ve programı  gereği yasaktır. Kolaylaştırma ödemesinin yapılmaması durumunda şirket görevlisi tehdit altında kalacaksa, ödeme yapmasına izin verilir. Bu durumda yapılan ödeme yazılı olarak kayıt altına alınır ve şirket yönetimine raporla bildirilir.

Hediyeler, Ağırlama Masrafları ve Özel Harcamalar : Bu ödemelerin karşı tarafça  haksız bir avantaj elde etmek veya yasal olmayan bir mali işlemi gizlemek amacıyla yapılmadığına dikkat edilir, üst yönetimce onaylanır , yazılı kayıtlanır. Prensip olarak risk taşıyan bu tür ilişkiler Milenyum Metal tarafından politikasının gereği olarak kabul edilmez.

 

 

Yolsuzlukla Mücadele Programının Uygulamasında Dikkate Alınan   Önemli  Noktalar

 

1-Etik ve Uyum Yöneticisi : Milenyum Metalde yolsuzlukla mücadele programında BSCI görevlisi ve/veya Etik ve Uyum Yöneticisi görevlendirilmiştir. İhbar mekanizmasının ve eğitim programının yürütülmesi, diğer çalışanlara bu konuda  danışmanlık yapması görev ve sorumluluk alanını oluşturur.

Raporlamayı ; bağımsız niteliğini koruyabilmesi adına yönetim kuruluna yapar.Raporlama işlemi yılda 1 kez yapılır. Şirket içi ihlalleri önlemeye yönelik ölçütlerin uygulanmasından sorumlu Disiplin Kurulu  oluşturulmuştur.

 

2-Eğitim  ve İletişim : Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin iletişim ve eğitim faaliyetlerinin amacı, şirketimizin  “sıfır tolerans” mesajını açık ve anlaşılır biçimde tüm çalışanlara, yöneticilere ve iş paydaşlarına bildirmektir. Konu ile ilgili internet siteleri , e-bülten veya bilgisayar temelli eğitim programları  çalışanlara iletilerek , kendi kendine öğrenme imkanları sağlanır.

 

 

3-İnsan Kaynakları Teşvik Mekanizmaları  : Yolsuzlukla mücadele programının etkinliğini sağlamak için şirket yöneticileri, çalışanlar programa göre hareket etmeye teşvik  edilir. Ücret artışı, prim veya hediye gibi finansal olan veya  takdir , şirket bültenlerinde tebrik etme, kişisel onurlandırma veya iş arkadaşları tarafından kutlanma gibi finansal olmayan teşvik mekanizmaları uygulanır.

 

4-İş Ortakları : Şirketimizin bu konuda belirlediği  politika ve standartların, iş paydaşları tarafından da kabul edilmesi beklenir ve bu amaçla programa dahil olmaları daveti yapılır.

 

5-İzleme Süreci : Yolsuzlukla mücadele programının kapsamlı şekilde gözden geçirilebilmesi için eldeki tüm bilgi kaynakları kullanılır. İç ve dış denetimler şirketin tüm politika ve prosedürlerinin etkinliğini değerlendirebilmek için bağımsız ve önemli bilgi kaynaklarıdır. Ek olarak, iç ve dış paydaşlardan gelen geri bidirimler  sayesinde izleme ve iç denetimlerde elde edilemeyen bilgilere ulaşılır. İç kontrolde, organizasyonel tedbirler ve kontroller olmak üzere iki temel bileşeni mevcuttur. Görev tanımlamada  ödeme onay limitlerine, sorumlulukların paylaşımına (faturaların onaylanması ve ödemelerin yapılması sorumluluklarının ayrışması) veya kritik iş faaliyetlerine ilişkin yetkiler (yeni tedarikçilerle sözleşme yapılması için onay) gibi konulara ilişkin organizasyonel önlemleri kapsar. Ödeme onayları Genel Müdür veya Yardımcısının onayı ile yapılır.İkinci olarak kontroller ise, eğitimlerin uygulanması veya bir tedarikçinin gerekli politika ve prosedürlerinin olması gibi genel uygulamaları izleme faaliyetleridir. İzleme sorumluluğu şirketin yönetim kurulu veya eşdeğer makamına aittir.

Kayıt Tutma  : Kaydı tutulan bilgi ve belgelerin yeterince ayrıntılı olması ve mümkün olduğunca orijinal olması sağlanır.

İhlal Bildirimi : İhlal bildirimi, usulsüzlüklerin saptanmasında önemli bir kaynaktır. Yolsuzluk vakalarının, delillerin karartılması yüzünden kontroller ve denetimlerde açığa çıkmaması riski her zaman vardır. Bildirimler bir üst amire yapılabileceği gibi, etik ve uyum yöneticisine  de iletilebilir. İhlal bildirimini yapan kişinin bir misilleme ile karşılaşmayacağı garanti altına alınır. İnceleme sonunda İhbarda bulunan kişiye yeterli bilgilendirme yapılır.

İç Soruşturmalar : Yapılan ihlal bildirimlerinin doğruluğunu anlamak için iç soruşturma yapılır. Soruşturmanın aşamaları şunları içerir: *İç soruşturma talimatının alınması *Soruşturma ile ilgili ön-araştırma *Soruşturma sürecinin planlanması *Soruşturmanın gerçekleştirilmesi ve raporlanması *Yasal uygunluk değerlendirmesi

Vakalar ve Soruşturmalar : İhlallerin sonucunda uygulanacak yaptırımlar anlaşılır ve şeffaf bir disiplin politikasına

dayanır. Disiplin politikası, herhangi bir ayrım gözetmeksin, tüm çalışanlar ve diğer paydaşlara uygulanır. İçeriğinde yaptırımlar, sorumluluklar ve itiraz imkanı içerir.

İhlallere Ceza Uygulaması : Her ihlale karşı bir yaptırım uygulanır. Sıfır tolerans ciddiyetiyle   orantı bulunmak üzere küçük ihlallere de  yaptırımlar uygulanır.

Ceza Türleri : Para cezası , Ücret kesintisi , terfinin engellenmesi , daha düşük seviyeli bir pozisyona transfer , işten çıkarma

Denetim : . Şirketin yolsuzluk konusunda denetimden geçmesine ilişkin karar üst yönetim tarafından alınır.

Bağımsız denetim, iç denetim ve dış denetim şeklinde ikiye ayrılır. İç denetim, şirketin kendisinden değil, denetlediği olay veya kişilerden bağımsızdır. Dış denetim ise, şirket dışındaki uzmanlar tarafından gerçekleştirilen denetimdir. Denetim,

daha çok finans ile bağdaştırılsa da, uyumluluk ve etik  dahil olmak üzere birçok alanda uygulanabilir ve bu alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerin saptanmasında etkili bir araçtır

 

 

BİZE ULAŞIN

MİLENYUM METAL DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

T. : +90 352 311 44 54 / 55

F. : +90 352 311 34 17

ADRES : Serbest Bölge Kayseri / TÜRKİYE